Leppävirran-Varkauden
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Toimintavuodelta 2022
Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää Leppävirran kunnan ja osan Varkauden kaupunkia
HALLINTO
Hallitus (nimi ja kotipaikka) henkilökohtainen varajäsen toimikausi
Puheenjohtaja
Juha Holopainen, Leppävirta Jussi Paakkulainen 2021-24
Varapuheenjohtaja
Aku Tuomainen, Leppävirta Jouko Holopainen 2020-23
Jäsenet
Ari Thitz, Leppävirta Mika Thitz
Jouni Könönen, Leppävirta Visa Poutiainen
Seppo Koponen, Leppävirta Jari Heiskanen
Teemu Tirkkonen. Leppävirta Eetu Tenhunen
Tapani Korhonen, Leppävirta Jukka Mäkirinne
Matti Poimela, Varkaus Jorma Kolari
Maanomistajajärjestöjä edustava jäsen
Veijo Natunen Tapani Kosunen2021-24
2021-24
2021-24
2020-23
2022-25
2022-25
2021-24
Toiminnanohjaaja
Lauri Itkonen, Museotie 99, 79100 Leppävirta,
leppavirta-varkaus@rhy.riista.fi , 050 4078359
Rahastonhoitaja
Lauri Itkonen
Toiminnantarkastajat Hannu Viitanen ja Jarko Leskinen
Hallituksella oli 3 kokousta/palaveria, riistanhoitoyhdistyksellä 1 kokous.
Riistanhoitoyhdistyksen edustajana aluekokouksessa oli
Juha Holopainen, Leppävirta
ja varalla Lauri Itkonen, Leppävirta Suomen riistakeskuksen alueen toimeenpanemissa neuvottelutilaisuuksissa
riistanhoitoyhdistystä edustivat:
Hirvitalousalue PS-ES ja PS3 palavereissa Juha Holopainen, Lauri Itkonen.

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN JULKISET HALLINTOTEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1. Metsästäjätutkinto
Tutkintoja järjestettiin kaksi Varkaudessa.
Yrityksiä: 27 kpl, läpi pääsi 12 kpl
(v. 2021/ 37 kpl " 19 kpl )Tutkinnonvastaanottajiksi valtuutettuja rhy:llä on 7 kpl.
2. Ampumakoe
Ampumakokeet 29 kpl järjestettiin Riikinnevan ampumaradalla
Yrityksiä: 347 kpl, Läpäisseitä 258 kpl. = 74 %
(v. 2021 527 kpl, " 368 kpl)Ampumakokeen valvojiksi valtuutettuja on 115 kpl.
3. Riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistumine
Rhy:llä on ollut mahdollisuus osallistua Metsäkeskuksen ja maatalousviranomaisten
pitämiin vahinkotarkastuksiin, Osallistuttu 2 kpl hirvivahinkojen arviotilaisuuteen
Maastotarkastuksiin valtuutettuja on 8 kpl.
4. Metsästyksen valvonta
Metsästyksen valvojiksi valtuutettua on 12 kpl. Yhteisvalvontaa Keski-Unnukan
osakaskunnan kanssa.

 RIISTANHOITOYHDISTYKSEN MUUT TEHTÄVÄT
Riistahallintolaki 14 §
1. Kestävän riistatalouden edistäminen
Kestävällä riistataloutta edistettiin toimenpidekokonaisuudella, jolla oli tarkoituksena ylläpitää
metsästettäviä ja elinvoimaisia riistakantoja. Tavoitteeseen pyrittiin riistaeläinkantojen tilan ja kantojen runsauden seurannalla,
metsästyksen ohjauksella, riistavahinkojen torjunnalla ja monipuolisella luonnon ja
riistanhoidon edistämisellä.
2. Kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen
Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan,
huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa
sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.
Hirviverotussuunnitelmat laadittiin rhy:n ja hirvitalousalueiden tasoilla riistakeskuksen
Pohjois-Savon aluetoimistolle
Hirvijahtiin annettiin kaatosuositukset aikuis/vasa suhteeksi ja esitettiin lievästi
naarasvoittoista aikuisvarotusta. Lisäksi suositeltiin parhaiden hirviurosten säästämistä
hirvikannan rakenteen oikaisemiseksi. Näillä keinoilla oli tavoitteena lisätä urosten
suhteellista osuutta jäävässä kannassa.
Osa hirvenpyyntiluvista suositeltiin jätettäväksi myöhempää jakoa varten.
Hirvenmetsästyksen johtajille järjestettiin palaveri.
Yhteislupa suositti jättää 7-12 piikkiset urokset ampumatta. Myös rhy:n esittämiä aikuis/vasa
ja uros/naaras suosituksia päätettiin noudattaa.
Hirvenkaatolupia oli 176 kpl, näistä käytettiin 153,5 kpl.
Tavoite oli päästä hirvikannan tavoitehaarukkaan (2,5-3,5 hirveä/1000 ha),
Metsästäjien lumijälkilaskennan tulos (alle 300 kpl) oli pienempi, kuin edellisen kauden jäävä
kanta 374.
Urososuus saaliista oli 52 %
Vasaverotus oli 47 % tasolla
Kaadot 10.1.2023: 245 kpl: 68 urosta 62 naarasta ja 115 vasaa.
(v 2021, 201 kpl: 59 urosta, 47 naarasta ja 95 vasaa.)
Karhulupien anomista varten järjestettiin yhteisluvan muodostamistilaisuus. Yhteislupa sai
luvan 1 karhulle. Karhulupa käytettiin yhteisjahdissa Näädänmaassa..
Metsäkanalintu ym. rauhoituksia ei esitetty.
Kauden 2021-22 Ilveslupia rhy:n alueelle tuli 3 kpl.
3. Riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan
elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen
edistäminen
Hirvikantaa seurattiin alueellisesti ja seurakohtaisesti.
Kaikki seurat/seurueet käyttivät Omariista-järjestelmää hirvihavaintojensa ilmoittamiseen
Rhy:n alueella on laskettiin riistakolmiota 5 kertaan (v 2021 4 kpl). Vesilintujen laskentapisteitä laskettiin yhteensä 16 kpl.
Rhy:n petoyhdysmiehistä havaintoja kirjasi 20 henkeä (v 2021 19 kpl). Petohavaintojen
kirjaamisessa käytettiin Luke:n TASSU -järjestelmää.
Hirvituhoalueitten sijoittumista seurattiin. Välitettiin syönninestoaineita ja -tarvikkeita.
Karhut ja aiheuttivat vahinkoa repimällä tuorerehupaaleja ja hajottamalla mehiläispesiä.
Vahinkoa kärsineitä ohjattiin ottamaan yhteyttä maatalousviranomaiseen ja hakemaan
korvauksia.
4. Metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja
neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä
Tutkintokoulutustilaisuus järjestettiin Varkaudessa. Kurssin kesto oli neljä perättäistä iltaa.
Kurssille osallistui yht. 14 henkilöä.
Lehdistölle toimitettiin tiedotteita tapahtumista ja kommentoitiin metsästykseen liittyviä
ajankohtaisia aiheita.
Sähköpostia ja rhy:n nettisivuja käytettiin tiedottamiseen.
Oravikosken päiväkodissa kerrottiin riistaeläimistä ja niiden lumijäljistä sekä askarreltiin
jousipyssyt.
SML järjesti Metsästysammunnan abc -koulutuksen Riikinnevalla, kurssilaisia 12 kpl.
5. Muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen
riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen
SUURRIISTAVIRKA-APU, SRVA
SRVA-yhteyshenkilöinä toimivat:
Jouni Könönen, Pentti Tiihonen, Veli Röyttä ja Lauri Itkonen.
Kolarihirvitapaukset hoidettiin poliisin ja rhy:n noutosopimuksen mukaisesti. Hirvikolareita
sattui 24 kpl (v 2021 17 kpl) muut hirvieläimet 19 kpl (v 2021 25 kpl), yht 45 kpl (v 2021 44
kpl).
AMPUMARATA
Liikkuvan hirven harjoitteluun oli mahdollisuus ampumakoeiltoina. Seurojen omaan
harjoitteluun järjestettiin rata-aikaa.
Hyökkäävän karhun rata rakennettiin toimivaksi.
SRVA- harjoitteluun käytettiin hyökkäävän karhun rataa.

 ANSIOMERKIT, HUOMIONOSOITUKSET
Lauri Itkoselle on myönnetty Suomen riistakeskuksen kultainen ansiomerkki.
SIDOSRYHMÄTOIMINTA
Rhy.n toiminnan mahdollisti metsästysseurojen ja metsästäjien talkootyö ja yhteistyöhalu.
Hirviverotussuunnittelua varten pyydettiin paikallisilta maanomistajajärjestöiltä lausunto
hirvitilanteesta ja vahinkojen sijoittumisesta. Lisäksi käytiin läpi rhy:n verotussuunnittelua
kahdessa erillisessä palaverissa sidosryhmien kanssa. Osallistuttiin MTK:n hirvivahinkojen
esittelyyn kohteissa Kangaslammilla ja Leppävirralla.
Yhden hirven myyntitulot lahjoitettiin paikallisille sotien veteraanijärjestöille.
MUU TOIMINTA
Rhy:n ampumakisan voitti Kurjalanrannan Metsästysseura.
Pienpetopyynnin merkitystä korostettiin. Parhaat pienpetopyytäjät 2021 palkittiin henkilö- ja
seurakohtaisissa sarjoissa.TASE
31.12.2022 31.12.2021
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset 33 284,24 35 784,24
Pysyvät vastaavat yhteensä 33 284,24 35 784,24
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Siirtosaamiset 220,00
Saamiset yhteensä 220,00
Rahat ja pankkisaamiset
Pankkitili 1 21 778,52 15 418,03
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 21 778,52 15 418,03
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 21 778,52 15 638,03
VASTAAVAA YHTEENSÄ 55 062,76 51 422,27
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Ed. tilikausien yli/alijäämä 49 185,67 39 906,66
Tilikauden yli/alijäämä 4 948,80 9 279,01
Oma pääoma yhteensä 54 134,47 49 185,67
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtovelat 928,29 2 236,60
Vieras pääoma yhteensä 928,29 2 236,60
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 55 062,76 51 422,27


Leppävirta-Varkaus RHY
TULOSLASKELMA
1.1.2022
31.12.2022
1.1.2021
31.12.2021
Varsinainen toiminta
Tulot
Valtionavustus 11 895,00 11 057,00
Metsästäjätutkinto 540,00 760,00
Metsästäjätutkintoon valmentavat koulutustilaisuud 280,00 300,00
Koulutustilaisuudet 1 380,00
Ampumakoe 6 940,00 10 540,00
Ulkomaalaisten ampumakoetod. 100,00 180,00
Ampuma-aselain mukaiset harrastustodistukset 297,00 270,00
SRVA-toiminta 3 411,00 1 693,00
Muut tulot 20 562,12 3 379,48
Tuotot yhteensä 44 025,12 29 559,48
Menot
Hallinto -804,31 -1 155,01
Yhteistoiminta ja huomionosoitukset -802,76 -358,10
Toiminnanohjaus -24 902,61 -10 027,98
Toimisto -801,16 -1 620,05
Metsästäjätutkinto -410,50 -59,84
Metsästäjätutkintoon valmentavat koulutustilaisuud -205,00
Ampumakoe -88,26 -180,96
Riistavahinkotarkastukset, hirvieläimet -12,00
Koulutus -195,40 -619,05
Riistanhoito -745,64 -547,88
Hirvirata -3 989,68 -3 102,56
SRVA-toiminta -2 292,14 -1 737,58
Poistot -2 500,00 -2 600,00
Menot yhteensä -37 737,46 -22 021,01
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä 6 287,66 7 538,47
Varainhankinta
Tulot
Ampuma- ja kilpailutoiminta 572,40 1 864,45
Tarvikemyynti 920,00 1 732,90
Muut tulot 359,29
Tulot yhteensä 1 851,69 3 597,35
Menot
Muut ampumaradat -1 591,52 -99,00
Ampuma- ja kilpailutoiminta -469,80 -30,00
Tarvikehankinta -769,94 -1 727,81
Muut menot -359,29
Menot yhteensä -3 190,55 -1 856,81
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä -1 338,86 1 740,54
Tilikauden tulos 4 948,80 9 279,01
Tilikauden yli-/alijäämä 4 948,80 9 279,01

Leppävirran-Varkauden riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous

Maanantaina 13.2.2023 klo 18.30, Leppävirralla, Kivelän koulun auditoriossa, Laivurintie 19.

Kokouksessa käsitellään riistanhoitoyhdistysten työjärjestyksen 3§ mukaiset asiat.

Metsästyskorttien ja valtakirjojen tarkastus ja täytekakkukahvit tuntia ennen kokousta. Kopiot tai kuitit korteista sekä maksusta vaaditaan.
Ilmoittakaa seura- ja henkilökohtaiset pienpetosaaliit v 2022: leppavirta-varkaus@rhy.riista.fi